Av: Nina Smedbakken Marthinsen, daglig leder Rosenlund barnehage

Rosenlund barnehage har blitt sertifisert EQ-barnehage og jeg er superglad og stolt!

Gjennom deltakelse i barnehagens hverdagsliv, skal vi gi barna troen på seg selv og andre. Vi skal stimulere barnas evne, rett og plikt til å ta gode valg for seg selv. Det handler om medvirkning, demokratiske prosesser og likeverd.

Trygge og nære relasjoner er viktig for å skape en god barnehagehverdag, for både barn og ansatte. Å ta hvert enkelt barn på alvor er en av hovedoppgavene for oss som jobber i barnehage. Det handler om å lytte og se etter de signalene som forteller hvilke behov som ligger bak følelsene som kommer til uttrykk hos barna.

Det er viktig at personalet møter barna med et ønske om å forstå deres opplevelser, tanker og forestillinger. Også når disse ikke stemmer overens med det den voksne mener faktisk har skjedd. Når de voksne setter egen agenda til side og undrer seg over barnas egentlige intensjon, kommunikasjon og væremåte, ser vi at det oppnås kontakt. Vi opplever at barn som deler tanker og følelser får en større ro og oversikt over egen tilværelse.

Møtene barna har med de voksne i barnehagen kan ha avgjørende betydning for hvordan barna har det med seg selv og andre i fremtiden. Et barn som hører navnet sitt i en utålmodig og irettesettende tone fra nære omsorgspersoner flere ganger om dagen vil få et annet selvbilde enn et barn som blir møtt med anerkjennelse og tålmodighet.

I Rosenlund barnehage på Ski har vi jobbet systematisk med relasjonskompetanse siden 2009. I starten inspirert av kommunikasjonsmodellen til Marshall Rosenberg, Non Violent Communication. Vi fikk i denne perioden en forståelse for hvordan språket på den ene siden kan benyttes som kontaktskaper og gi en dypere forståelse mellom mennesker, og på den andre siden hvordan ord kan skape avstand, konflikt og ufred.

Det er en sannhet som sier: Det er i møte med voksne at barnet opplever hvem det er og hvilken verdi det har. Da personalet lot dette synke inn og tok alvoret innover seg, ble det helt innlysende å bruke barnehagens kompetansemidler på å styrke de ansattes relasjonskompetanse.

Rosenlund barnehage er en foreldredrevet barnehage, uten stort faglig nettverk. Det meldte seg etter hvert et behov for å være en del av noe større. Noe som kunne bidra med den støtten vi i ledelsen trengte for å holde dette arbeidet levende over tid. Hos EQ Institute fant vi det vi lette etter. EQ Institutes visjon for EQ-barnehagen er å fremme barnas emosjonelle intelligens (EQ) og dermed styrke deres språkutvikling og evne til relasjonsbygging.

Å være en EQ-barnehage innebærer at vi som jobber i barnehagen har kompetanse til å ta ansvar for egne følelser på en konstruktiv måte. Gjennom utdanning og oppfølging på EQ Institute får vi muligheten til å få en nær, kjærlig og slitesterk relasjon til oss selv. Dette resulterer i at møtene mellom ansatte og barn i barnehagen bærer preg av anerkjennelse og empati. Når vi evner å møte barna med et ikke-dømmende menneskesyn og med 100% ansvar for relasjonen, får barna verdifull erfaring med å respektere egne og andres følelser.

De siste tre årene har 2/3 av de ansatte gjennomført, eller gjennomfører, utdanning ved EQ Institute.

«Etter å ha deltatt på den ettårige deltidsutdanningen i EQ-kompetanse opplever jeg å ha fått en større ro i livet. Jeg snakker mer med fra hjertet, og ikke minst lytter jeg mer med hjertet» sier fagarbeider i Rosenlund barnehage, Merethe Helgestad.

«Jeg har erfart at jeg ikke kan endre andre. At min relasjon til andre starter hos meg selv. Jeg er nysgjerrig på de spor barndommen setter i oss mennesker og hvordan vi kan forstå oss selv bedre i lys av egne barndomsopplevelser» sier pedagogisk leder Nina Haanes.

Når vi møter oss selv og andre mennesker med anerkjennelse, undring og åpenhet oppstår det en følelse av å bli sett for den jeg er og ikke bare for hva jeg gjør. Når vi tar barnas perspektiv og ser verden fra deres ståsted, er vi med på å definere og synliggjøre barnas opplevelser av seg selv. Vi opplever at barnas energi i mye større grad driver arbeidet fremover. De voksne er mindre opptatt av tanker og ideer i dem selv, og har en større oppmerksomhet rettet mot det som skjer i barna. Når barns behov og energi får styre hverdagen på denne måten har vi erfart at det oppstår mer lek og mer kreativitet i barnegruppene.

Nobelprisvinner i økonomi James Heckman sier at investeringer i barn gir større avkastning enn investering i bank og børs. Å investere i de ansattes evne til å møte barn som har det vanskelig på en likeverdig, men ikke likestilt, måte har vist seg å gi Rosenlund barnehage verdifull avkastning. Det er høy grad av stabilitet i personalet og barna utvikler gjennom sine år i barnehagen en emosjonell robusthet. De får erfaring med at livet går opp og ned og at de kan ha det vanskelig uten å være vanskelig. De har ord for hvordan de har det meg seg selv og andre, og de snakker et konflikthemmende og personlig språk.

I Rosenlund barnehage har vi gjennom mange år erfart at barn som blir møtt empatisk utvikler forståelse og gode ferdigheter til å møte andres menneskers følelser og behov på en positiv måte. Når vi har kontakt med våre egne og andres følelser og behov, skaper vi en felles grunn for en mer tilfredsstillende relasjon – en dypere kontakt med andre og oss selv. Vi ser på arbeidet med relasjonskompetanse som et varig prosjekt, og en måte å forholde oss til livet og våre medmennesker på.

 

Ønsker du mer informasjon om EQ-barnehager? Les mer her.


Ønsker du å fremme din EQ-kompetanse?
Vår 1-årige deltidsutdanning gir deg større forståelse for hva som skjer mellom mennesker, og hva som er grunnen til at vi reagerer og handler som vi gjør. Nye klasser starter i Oslo, Bergen og Stavanger i august. I Oslo tilbyr vi nå også utdanningen på kveldstid! Les mer om 1-årig deltidsutdanning i EQ-kompetanse her.

 

Kommentarer

kommenter